O nás

Akciová spole?nost vznikla v roce 1998. Byla založena lidmi, kte?í do té doby p?sobili ve své dob? v nejv?tší developerské spole?nosti IPB Real nebo se podíleli na jejích projektech.

Spole?nost zrealizovala do dnešní doby více než desítku developerských, výhradn? reziden?ních, projekt?. Spole?nost se zam??uje na reziden?ní trh v Praze.

Na každý projekt je vytvo?en tým odborník?, v n?mž nesmí chyb?t stavební inženýr, architekt, projektanti, ekonom ani právník. Tým je vždy sestaven z kmenových zam?stnanc? i zástupc? partnerských subjekt?. Mezi partnerské subjekty lze za?adit projek?ní a architektonické kancelá?e Atelier A4, CUBESPACE nebo OBA2, advokátní kancelá?e JUDr. ?ervenková a HKDW Legal.

Spole?nost dlouhodob? spolupracuje s partnery, kte?í našim klient?m dokážou poradit s výb?rem vybavení nového bytu – klient?m jsou p?ipraveny k tomuto ú?elu za?ízené vzorkovny podlah a dve?í (LUKOR), obklad?, dlažeb a za?izovacích p?edm?t? (ProCeram).

Svým klient?m jsme k dispozici od po?átku spolupráce, snažíme se vyhov?t jejich p?ání a nabízíme osobní konzultace p?i výb?ru konkrétního bytu, úpravy jeho dispozic, volby materiál? ?i vybavení. Náš klient je naším partnerem.