Plazza

Zpět na projekty

Počet bytových jednotek:
126
Web projektu:
www.plazza.cz
Status:
V prodeji
 

Na rozhraní 8. a 9. m?stské ?ásti je situován nový reziden?ní komplex, který bude dopln?n o komer?ní prostory v p?ízemních ?ástech. Sou?ástí bytového souboru je samoz?ejm? podzemní parkovací plocha. Z urbanistického hlediska tvo?í komplex 3 nadzemních budov logické rozhraní mezi zástavbou St?ížkova a Proseka.  

 
 

Zpět na projekty