U gymplu

Zpět na projekty

Počet bytových jednotek:
80
Web projektu:
www.ugymplu.cz
Status:
Prodáno
 

Projekt „U Gymplu“ se nachází v klidné reziden?ní lokalit? na rozmezí St?ížkova a Proseka, což p?edstavuje na jedné stran? urbanisticky rozvoln?ná zástavba ?adových dom? obklopená zelení, na druhé stran? pak navazující infrastruktura a ob?anská vybavenost, to vše v docházkové vzdálenosti stanice metra.

Samotná stavba sousedí s gymnáziem, ve?ejným parkem a bytovými objekty, ?ímž po urbanistické stránce logicky dopl?uje stávající zástavbu. Projekt je tvo?en ?ty?mi objekty, které díky spole?né podzemní ?ásti tvo?í jeden celek. V p?ízemích objekt? se p?edpokládají komer?ní prostory, které by m?ly budoucím uživatel?m nabídnout dopl?ující služby lokálního charakteru (nap?. fitness, kosmetický salon, kavárna, …).

V p?ilehlém okolí jsou rezident?m k dispozici jak supermarkety (Billa, Penny, Kaufland), tak i specializované prodejny (nap?. K+B expert, OBI, DM drogerie) a taktéž komer?ní (kade?nictví, lékárna, restaurace, …atd) a ve?ejné služby (mate?ská a základní škola, poliklinika). Sou?asn? lze ve volném ?ase využívat nabídky sportovních za?ízení (bowling centrum, tenisové a multifunk?ní h?išt?, bobová dráha, krytý bazén,..atd) nebo zvolit procházky v p?ilehlých parcích ?i p?írodní památce Prosecké skály

 
 

Zpět na projekty